Lịch tổ chức các hoạt động trong Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc " lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023

Lịch trình mẫu