Thiền Viện Trúc lâm Chính pháp Tuyên Quang

Xóm 9, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
tvtruclamtq@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Là Thiền viện đầu tiên được xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

Những điểm lân cận

Bản đồ