Đền Ghềnh Quýt

Xóm 11, Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
ghenhquytq@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Đền Ghềnh Quýt hướng mặt ra sông Lô, được xây dựng vào triều Nguyễn, thờ Mẫu thoải và nhận sắc phong của vua Khải Định (phong Mẫu thoải là Trang ngự thượng đẳng thần)

Những điểm lân cận

Bản đồ