Khu di tích lịch sử cách mạng Lào

Thôn Đá Bàn, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
ditichcachmang@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Khu di tích lịch sử cách mạng Lào thuộc thôn làng Ngòi và thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, từ năm 1950 - 1951 là nơi ở, làm việc của cán bộ lãnh đạo cách mạng Lào - Hoàng thân Xuphanuvông, đồng chí Cayxỏnphônvihẳn và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào. Nơi đây ghi dấu mối quan hệ hữu nghị giữa cách mạng Lào với cách mạng Việt Nam được xây dựng từ những mối quan hệ lịch sử, địa lý và tình cảm cách mạng đặc biệt. Cuối tháng 12/1950, Bác Hồ đã đến thăm Hoàng thân Xuphanuvông, hội đàm với các đồng chí lãnh đạo cách mạng Lào về xây dựng Đảng Mác-Lênin chân chính ở Lào...
Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng của khu di tích cách mạng Lào, năm 1991, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng là di tích quốc gia. Khu di tích cách mạng Lào đã được phục hồi, bảo tồn, tôn tạo bao gồm nhà ở, làm việc của Hoàng thân Xuphanuvông, nhà bia tổng thể, các bia sự kiện và đường nội bộ trong khu di tích.
 

Những điểm lân cận

Bản đồ