Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình

Thôn Bó Củng, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
ditichkimbinh@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình gồm 23 di tích ghi nhận các sự kiện lịch sử: nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951), Đại hội Đảng đầu tiên tổ chức ở trong nước và ngoài thủ đô Hà Nội; nơi tổ chức Đại hội thống nhất Việt Minh-Liên Việt; Đại hội Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Căm Pu Chia; Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. 

Những điểm lân cận

Bản đồ