Tổ hợp tác mây tre đan Hùng Mỹ, Chiêm Hóa

Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
1@gmail.com

Mô tả

Tổ hợp tác mây tre đan Hùng Mỹ, Chiêm Hóa

Bản đồ