Nhà hàng Quán lá Nguyễn Quang

Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
quanlanq@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Quán lá Nguyễn Quang; điện thoại: 0979400602

Những điểm lân cận

Bản đồ